Blog
Komunikacja z API w React JS
28/02/2023

Komunikacja z API w React JS

Zróbmy dziś krótki przykład komunikacji z API. Wykorzystanie API JSON jest podstawowym elementem programowania gdzie backend jest oddzielony od frontu, dlatego omówimy poszczególne elementy tego...

 

 

Zróbmy dziś krótki przykład komunikacji z API. Wykorzystanie API JSON jest podstawowym elementem programowania gdzie backend jest oddzielony od frontu, dlatego omówimy poszczególne elementy tego zagadnienia. Skupimy się na sposobie pobierania danych z API JSON za pomocą metody fetch() i przedstawimy przykładową implementację aplikacji, która pozwoli użytkownikowi wprowadzić nazwę miasta, dla którego chce zobaczyć prognozę pogody.

Skorzystamy z gotowego darmowego API pogodowego na stronie https://www.weatherapi.com/. Aby wykonać prostą aplikację załóż konto na tym portalu aby uzyskać klucz autoryzacyjny.
Na w/w portalu można sprawdzić odpowiedź dla przykładowego miasta , powinna ona wygladać tak :
HEADER


{
 "Transfer-Encoding": "chunked",
 "Connection": "keep-alive",
 "Vary": "Accept-Encoding",
 "CDN-PullZone": "93447",
 "CDN-Uid": "8fa3a04a-75d9-4707-8056-b7b33c8ac7fe",
 "CDN-RequestCountryCode": "GB",
 "CDN-ProxyVer": "1.03",
 "CDN-RequestPullSuccess": "True",
 "CDN-RequestPullCode": "200",
 "CDN-CachedAt": "02/28/2023 13:29:25",
 "CDN-EdgeStorageId": "1073",
 "CDN-Status": "200",
 "CDN-RequestId": "51f3ee27a368a0c5b5081c71969a29a1",
 "CDN-Cache": "EXPIRED",
 "Cache-Control": "public, max-age=180",
 "Content-Type": "application/json",
 "Date": "Tue, 28 Feb 2023 13:29:25 GMT",
 "Server": "BunnyCDN-FR1-946"
}

RESPONSE BODY  


{
  "location": {
    "name": "London",
    "region": "City of London, Greater London",
    "country": "United Kingdom",
    "lat": 51.52,
    "lon": -0.11,
    "tz_id": "Europe/London",
    "localtime_epoch": 1677590965,
    "localtime": "2023-02-28 13:29"
  },
  "current": {
    "last_updated_epoch": 1677590100,
    "last_updated": "2023-02-28 13:15",
    "temp_c": 7.0,
    "temp_f": 44.6,
    "is_day": 0,
    "condition": {
      "text": "Overcast",
      "icon": "//cdn.weatherapi.com/weather/64x64/night/122.png",
      "code": 1009
    },
    "wind_mph": 8.1,
    "wind_kph": 13.0,
    "wind_degree": 30,
    "wind_dir": "NNE",
    "pressure_mb": 1032.0,
    "pressure_in": 30.47,
    "precip_mm": 0.0,
    "precip_in": 0.0,
    "humidity": 76,
    "cloud": 100,
    "feelslike_c": 5.0,
    "feelslike_f": 40.9,
    "vis_km": 10.0,
    "vis_miles": 6.0,
    "uv": 1.0,
    "gust_mph": 10.1,
    "gust_kph": 16.2
  }
}

 

Gdy już posiadasz klucz utwórz nową aplikację w react i stwórz komponent Weather. Komponent będzie najpierw pobierał dane pogodowe z API. 

W tym celu użyjemy hooka useState do przechowywania danych i hooka useEffect do pobierania danych z API.

Kod wyglądałby mniej więcej tak:
 

// plik weather.js
import React, { useState, useEffect } from "react";
import { Link } from "react-router-dom";

function Weather() {
  const [weatherData, setWeatherData] = useState(null);
  const apiKey = "TU_WPROWADŹ_SWOJ_KLUCZ_API";
  const location = "London;
 
  useEffect(() => {
   fetch(`https://api.weatherapi.com/v1/current.json?key=${apiKey}&q=${location}`)
    .then((response) => response.json())
    .then((data) => setWeatherData(data));
  }, [apiKey, location]);
 
 
  if (!weatherData) {
   return <div>Loading...</div>;
  }
 
  return (
    
   <div>
    <h1>Pogoda</h1>
    <h1>{weatherData.location.name}</h1>
    <p>{weatherData.location.region}, {weatherData.location.country}</p>
    <p>{weatherData.current.temp_c}°C</p>
    <p>{weatherData.current.condition.text}</p>
    <img src={weatherData.current.condition.icon} alt={weatherData.current.condition.text} />
   </div>
  );
 }
 
 export default Weather;

W powyższym kodzie użyliśmy hooka useState do przechowywania danych z API. useEffect używamy do pobierania danych po załadowaniu komponentu. Zmienna apiKey zawiera klucz API, a location to miejsce, dla którego chcemy pobrać dane pogodowe, domyślnie wstawiliśmy wartość "London".

Jeśli weatherData jest puste, wyświetlamy "Loading...". W przeciwnym razie wyświetlamy dane, które pobraliśmy z API.

W tym przypadku wyświetlamy nazwę miejscowości, region i kraj, temperaturę w stopniach Celsiusza, tekstowe podsumowanie warunków pogodowych oraz ikonę odpowiadającą tym warunkom.

Oczywiście możemy dodać więcej danych pogodowych i stylów do naszej aplikacji, ale to daje podstawowy przykład, jak wykorzystać dane pogodowe w React.

Przyjrzyjmy się jeszcze działaniu funkcji useEffect oraz fetch().
useEffect to hook w React, który pozwala na wykonywanie efektów ubocznych w komponencie funkcyjnym, takich jak pobieranie danych z API czy manipulowanie drzewem DOM. Działa on na zasadzie "subskrypcji" na pewne zmiany, dzięki czemu może reagować na nie i wywoływać określone akcje.

Funkcja fetch() z kolei jest wbudowaną funkcją w przeglądarkę internetową, która pozwala na pobieranie danych z API za pomocą protokołu HTTP. Funkcja ta zwraca odpowiedź, która może być rozwiązana na obiekt odpowiedzi z serwera. Po otrzymaniu odpowiedzi, można wywołać funkcje do przetworzenia danych, takie jak json(), text(), blob() lub arrayBuffer().

W praktyce, kiedy chcemy pobrać dane z API, używamy funkcji fetch() wewnątrz funkcji useEffect(), która zostanie wywołana przy każdej zmianie stanu komponentu. Dzięki temu możemy zaktualizować stan komponentu na podstawie pobranych danych lub wywołać inną funkcję w celu ich wykorzystania.Teraz wykonajmy drobną modyfikację umożliwiającą użytkownikowi wpisanie miejscowości aby dla niej określić pogodę . Dodamy okno tekstowe do wpisania miejscowości oraz dodamy kolejny stan za pomocą hooka 'useState'. Dodamy także funkcję obsługującą wywołanie requestu do API z nowo podaną miejscowością. Docelowy kod powinien wyglądać nastepująco :

// plik weather.js
import React, { useState, useEffect } from "react";
import { Link } from "react-router-dom";

function Weather() {
  const [weatherData, setWeatherData] = useState(null);
  const apiKey = "TU_WPROWADŹ_SWOJ_KLUCZ_API";
  const [location, setLocation] = useState("London");
 
  useEffect(() => {
   fetch(`https://api.weatherapi.com/v1/current.json?key=${apiKey}&q=${location}`)
    .then((response) => response.json())
    .then((data) => setWeatherData(data));
  }, [apiKey, location]);
 
  function handleSubmit(event) {
    event.preventDefault();
    const form = event.target;
    const input = form.elements["location"];
    setLocation(input.value);
   }


  if (!weatherData) {
   return <div>Loading...</div>;
  }
 
  return (
    
   <div>
    <h1>Pogoda</h1>
    <Link to="/">Home</Link>
    <form onSubmit={handleSubmit}>
    <label>
     Podaj miasto:
     <input type="text" name="location" defaultValue={location} />
    </label>
    <button type="submit">Go</button>
   </form>

    <h1>{weatherData.location.name}</h1>
    <p>{weatherData.location.region}, {weatherData.location.country}</p>
    <p>{weatherData.current.temp_c}°C</p>
    <p>{weatherData.current.condition.text}</p>
    <img src={weatherData.current.condition.icon} alt={weatherData.current.condition.text} />
   </div>
  );
 }
 
 export default Weather;

W powyższym kodzie dodaliśmy stan location, który przechowuje wartość wpisaną przez użytkownika. Wykorzystujemy tę wartość w zapytaniu do API, aby pobrać dane dla wybranej lokalizacji.

Dodaliśmy również funkcję handleSubmit, która jest wywoływana, gdy użytkownik naciśnie przycisk "Go". Ta funkcja pobiera wartość z pola tekstowego i ustawia ją jako wartość location.

W formularzu dodaliśmy pole tekstowe do wpisania nazwy miejscowości, a także przycisk "Go", który wywołuje funkcję handleSubmit.

W ten sposób umożliwiamy użytkownikowi wybór miejsca, dla którego chce wyświetlić informacje pogodowe.

Powrót do listy artykułów

{ Zobacz też }